Algemene voorwaarden

Dank dat u deze website bezoekt. Lees de algemene voorwaarden die in dit document zijn opgenomen zorgvuldig, aangezien elk gebruik van deze website impliceert dat u de voorwaarden die hierin zijn vastgesteld, accepteert.

Verklaring inzake vertrouwelijkheid op de website

Alle persoonsgegevens of materialen die naar deze website worden gestuurd, vallen onder de algemene voorwaarden die zijn vastgesteld in de verklaring inzake vertrouwelijkheid op deze website.

De nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de gegevens.

Ook al doen wij elke redelijke poging om de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens op deze website te garanderen, zijn wij niet verantwoordelijkheid als de informatie die we op deze website ter beschikking stellen, niet zorgvuldig of volledig zijn. Handelen in vertrouwen op het materiaal op deze website vindt plaats op eigen risico. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is te letten op wijzigingen in het materiaal en de informatie op deze website.

Overdracht

Elk niet-persoonlijk bericht of elk materiaal dat u per elektronische mail of anderszins op deze website plaatst, waaronder alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zijn en worden verwerkt als niet-vertrouwelijk en niet-beschermd. Alles wat u overdraagt of inzendt, wordt eigendom van OSCAR A/S en kan voor elk doel worden gebruikt, waaronder maar niet beperkt tot reproductie, doorgifte, overdracht, publicatie, verzending en opslag.

Bovendien staat het OSCAR A/S vrij om alle ideeën, kunstwerken, uitvindingen, suggesties of concepten die zijn opgenomen in een willekeurig bericht dat u naar deze website inzendt, voor elk willekeurig doel te gebruiken (waaronder maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren, reclame maken voor en het vermarkten van producten), Elk dergelijk gebruik vindt plaats zonder vergoeding aan de partij die de gegevens inzendt.

Door gegevens in te sturen garandeert u ook dat u eigenaar bent van ingezonden materialen en content, dat deze niet kwetsend zijn en dat gebruik door OSCAR A/S geen rechten van derden schendt of ons anderszins in conflict brengt met geldende wetgeving. OSCAR A/S is niet verplicht de ingezonden gegevens te gebruiken.

Immateriële rechten

Alle auteursrechten, handelsmerken en andere immateriële rechten op alle teksten, alle afbeeldingen en alle andere materialen op deze website zijn eigendom van OSCAR A/S of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar,

U hebt toestemming om deze website door te zien en fragmenten te reproduceren in de vorm van geschreven tekst of downloads naar een harde schijf of met het oog op verspreiding naar andere privépersonen, Dat mag alleen op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere berichten over exclusieve rechten behoudt, en dat het onderstaande bericht inzake handelsmerk op dergelijke weergaven wordt getoond. Geen enkele weergave van enig deel van deze website mag worden verkocht of verspreid met een commercieel oogmerk en mag evenmin worden gewijzigd of in een ander werk, een andere publicatie of op een andere website worden opgenomen.

® Reg. Trademark. All rights reserved.

De handelsmerken, logo’s, symbolen en servicemerken (gezamenlijk de “handelsmerken” genoemd) die op deze website worden getoond, zijn eigendom van OSCAR A/S. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een licentie of recht om een handelsmerk dat op deze website wordt getoond, zonder toestemming te gebruiken.

Uw gebruik/misbruik van handelsmerken die op deze website of in andere content op deze website worden getoond, is streng verboden, behalve in de mate die is toegestaan volgens deze algemene voorwaarden. Denk er ook aan dat OSCAR A/S zijn immateriële rechten uit alle macht en in de volgens de wet breedst mogelijk mate zal handhaven.

Links naar andere websites

Via links op de website van OSCAR A/S kunt u buiten het netwerk en de systemen van OSCAR A/S terechtkomen en OSCAR A/S neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of de werking van deze websites van derden. De betreffende links zijn te goeder trouw ter beschikking gesteld en OSCAR A/S kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele latere wijzigingen in de websites van derden waarvoor wij een link ter beschikking stellen.

Dat er links naar andere websites worden vermeld, wil niet zeggen dat deze zijn goedgekeurd door OSCAR A/S. Wij adviseren u ten zeerste om u op de hoogte te stellen van de juridische mededelingen en berichten inzake vertrouwelijkheid op alle andere door u bezochte websites door deze berichten zorgvuldig te lezen.

Garanties en vrijwaring van aansprakelijkheid

Gebruik van deze website is geheel en al voor eigen risico.

Garanties

Deze website wordt u ter beschikking gesteld “zoals hij is” en daarmee geeft OSCAR A/S geen garanties van enige aard, noch expliciet, noch impliciet, volgens de wet of anderszins (waaronder impliciete garanties voor verkoopbaarheid of bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel)

Hetgeen garanties omvat voor of verklaringen over dat het materiaal op deze website volledig, nauwkeurig, betrouwbaar, actueel, niet kwetsend is ten opzichtig van derden is, dat de toegang tot deze website permanent of foutloos of vrij van virussen is, dat deze website veilig is, dat adviezen of uitspraken van OSCAR A/S via deze website nauwkeurig zijn, of dat er een beroep op gedaan kan worden, en van eventuele verklaringen en garanties wordt in dat opzicht daarom uitdrukkelijk afgezien.

Denk eraan dat sommige rechtssystemen mogelijk het uitsluiten van impliciete garanties niet toestaan en dus geldt een aantal van deze uitsluitingen mogelijk niet voor u. Check de plaatselijke wetgeving!

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze website te allen tijde te beperken of te onderbreken of welke functie dan ook op deze website of enig deel daarvan zonder voorafgaande aankondiging te beëindigen.

Aansprakelijkheid

Noch OSCAR A/S, noch enig andere partij die betrokken is bij het namens ons creëren, produceren of leveren van deze website, aanvaardt aansprakelijkheid van welke aard ook voor directe of secundaire schade, voor gevolgschade of voor indirecte, inadequate of penale schade, kosten, verliezen of verplichtingen van enige aard, en dit ongeacht hoe deze ontstaan op basis van uw toegang tot, gebruik, het niet kunnen gebruiken of een wijziging in de content van deze website.

Of ontstaan op grond van een andere website die u bezoekt via een link op deze website, of, in de mate waarin dat wordt toegestaan door geldende wetgeving, vanuit handelingen die wij verrichten of nalaten te verrichtten als gevolg van eventuele elektronische berichten in mails die u naar ons stuurt.

Noch OSCAR A/S, noch enig andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze website, aanvaardt aansprakelijkheid voor het onderhoud van materialen en diensten die op deze website ter beschikking worden gesteld of voor het leveren van correcties, updates en uitgiftes in verband hiermee. Al het materiaal op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Bovendien neemt OSCAR A/S geen verantwoordelijkheid van enige aard voor eventuele verliezen veroorzaakt door een virus dat uw computerapparatuur of enig ander eigendom kan infecteren door uw gebruik van, toegang tot of downloaden van materialen van deze website. Als u ervoor kiest materialen van deze website te downloaden, doet u dat op eigen risico.

In de mate waarin de geldende wetgeving dat toelaat, ziet u uitdrukkelijk af van alle claims op OSCAR A/S, diens management, bestuursleden, medewerkers, leveranciers en programmeurs die zouden kunnen voortvloeien uit uw gebruik van of toegang tot deze website.

Verboden activiteiten

U mag geen handelingen verrichten die OSCAR A/S naar zijn geheel vrije oordeel ongepast acht en/of die kunnen worden gezien als een onwettige handeling of een overtreding van enige wet die voor deze website geldt, waaronder maar niet beperkt tot:

  • Elke handeling die een schending betekent van het recht op vertrouwelijkheid (waaronder het uploaden van privégegevens zonder toestemming van de betreffende persoon) of van andere persoonlijke rechten;
  • Het gebruik van deze website om kwaadwillend of kwetsend te spreken over OSCAR A/S, diens medewerkers of anderen of te handelen op een wijze die de goede naam van OSCAR A/S in diskrediet brengt.
  • Het uploaden van bestanden met een virus dat schade kan toebrengen aan eigendommen van OSCAR A/S of anderen; en
  • Het naar deze website sturen of overdragen van enig materiaal dat niet is toegestaan, waaronder maar niet beperkt tot materialen die naar onze mening aanleiding geven tot ongemak, die schadelijk voor of in strijd zijn met systemen of de netwerkveiligheid van OSCAR A/S of derden en die kwetsend, racistisch, onfatsoenlijk, bedreigend, pornografisch of anderszins onwettig zijn.

Domicilie- en rechtskeuze

Producten, materialen, aanbiedingen en informatie van OSCAR A/S op deze website richten zich uitsluitend op gebruikers en/of klanten in Denemarken. OSCAR A/S garandeert niet dat de producten op en de inhoud van deze website geschikt zijn voor of verkrijgbaar zijn op locaties buiten Denemarken. Neem contact op met onze plaatselijke distributeur voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten in uw land. De producten die op deze website worden getoond, zijn slechts visuele weergaven, die niet hun ware grootte, verpakkingskleur e.d. tonen.

U en OSCAR A/S zijn het erover eens dat elk geschil of elke eis voortvloeiend uit of betrekking hebbend op het gebruik van deze website onder de Deense wetgeving valt en dat uitsluitend de rechtbanken in Denemarken bevoegd zijn.

Update van juridische verklaring

Wij behouden ons het recht voor om elke wijziging en correctie aan te brengen in deze verklaring. Controleer af en toe deze pagina om deze en nieuwe aanvullende informatie door te nemen.