Vilkår og betingelser

Tak, fordi du besøger dette websted. Læs venligst de almindelige betingelser, der er indeholdt i dette dokument, omhyggeligt, da enhver brug af dette websted indebærer din accept af de betingelser, der er fastsat heri.

Meddelelse om fortrolighed på webstedet

Alle personlige oplysninger eller materiale, der sendes til dette websted, er omfattet af de almindelige betingelser, der er fastsat i meddelelsen om fortrolighed på dette websted.

Oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed og rettidighed.

Selvom vi gør alle rimelige forsøg på at sikre nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på dette websted, er vi ikke ansvarlige, hvis de oplysninger, som vi stiller til rådighed på dette websted, ikke er nøjagtige eller fuldstændige. At handle i tillid til materialet på dette websted sker på din egen risiko. Du accepterer, at det er dit ansvar at føre tilsyn med ændringer i materialet og oplysningerne på dette websted.

Overførsel

Enhver ikke-personlig meddelelse eller ethvert materiale, som du overfører til dette websted med elektronisk post eller på anden måde, herunder alle data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende er og vil blive behandlet som ikke-fortrolige og ikke-beskyttede. Alt, hvad du overfører eller sender, bliver OSCAR®s ejendom og kan anvendes til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse og opslag.

Desuden står det OSCAR® frit for at bruge (herunder, men ikke begrænset til, at udvikle, fremstille, reklamere for og markedsføre produkter) alle ideer, kunstværker, opfindelser, udviklinger, forslag eller koncepter, der er indeholdt i en hvilken som helst meddelelse, du sender til dette websted, til et hvilket som helst formål. Enhver sådan anvendelse sker uden kompensation til den part, der indsender oplysningerne.

Ved at indsende oplysninger garanterer du også, at du ejer det indsendte materiale/indhold, at det ikke er ærekrænkende, og at OSCAR®s brug ikke krænker tredjeparts rettigheder eller på anden måde bringer os i strid med nogen gældende lovgivning. OSCAR® er ikke forpligtet til at anvende de indsendte oplysninger.

Immaterielle rettigheder

Alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til al tekst, alle billeder og alle andre materialer på dette websted tilhører OSCAR® eller indgår med tilladelse fra den pågældende ejer.

Du har tilladelse til at gennemse dette websted, reproducere uddrag i form af udskrivning, download til en harddisk eller med henblik på distribution til andre private. Dette må kun ske på den betingelse, at du bibeholder alle ophavsrettigheder og andre meddelelser om enerettigheder, og at varemærkemeddelelsen nedenfor vises på sådanne gengivelser. Ingen gengivelse af nogen del af dette websted må sælges eller distribueres i kommercielt øjemed og må heller ikke ændres eller indarbejdes i andet arbejde, anden offentliggørelse eller på noget andet websted.

® Reg. Trademark. All rights reserved.

De varemærker, logoer, tegn og servicemærker (samlet kaldet “varemærker”), der er vist på dette websted, tilhører OSCAR®. Intet på dette websted skal fortolkes som en licens eller ret til at bruge noget varemærke, der er vist på dette websted, uden tilladelse.

Din brug/misbrug af varemærker, der er vist på dette websted eller på andet indhold på dette websted, er strengt forbudt, bortset fra i det omfang, der er tilladt i henhold til disse almindelige betingelser. Du bør også være opmærksom på, at OSCAR® af al magt vil håndhæve sine immaterielle rettigheder i videst muligt omfang efter loven.

Link til andre websteder

Link på OSCAR®s websteder kan bringe dig uden for OSCAR®s netværk og systemer, og OSCAR® påtager sig intet ansvar for indholdet, nøjagtigheden eller funktionen af disse andre tredjeparts websteder. De pågældende link er stillet til rådighed i god tro, og OSCAR® kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle efterfølgende ændringer i andre tredjeparts websteder, hvortil vi stiller et link til rådighed.

At der er anført et link til andre websteder, er ikke ensbetydende med, at de er godkendt af OSCAR®. Vi anbefaler stærkt, at du gør dig selv bekendt med og omhyggeligt læser de juridiske meddelelser og meddelelser om fortrolighed på alle andre websteder, du besøger.

Garantier og ansvarsfraskrivelse

Din brug af dette websted sker ene og alene på egen risiko.

Garantier

Dette websted er stillet til rådighed for dig “som det er og forefindes”, og dermed giver OSCAR® ingen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige, stiltiende, i henhold til lov eller på anden måde (herunder stiltiende garantier for salgbarhed eller tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål)

Hvilket indbefatter garantier for eller erklæringer om, at materiale på dette websted vil være fuldstændigt, nøjagtigt, pålideligt, aktuelt, ikke vil være krænkende over for tredjepart, at adgangen til dette websted vil være uafbrudt eller fejlfri eller fri for vira, at dette websted vil være sikkert, at rådgivning eller udtalelser fra OSCAR® via dette websted er nøjagtige, eller at der kan støttes ret på dem, og eventuelle erklæringer og garantier i den henseende fraskrives derfor udtrykkeligt.

Bemærk venligst, at nogle retsordener muligvis ikke tillader udelukkelse af stiltiende garantier, så nogle af disse udelukkelser gælder muligvis ikke for dig. Tjek venligst din lokale lovgivning!

Vi forbeholder os ret til enhver tid at begrænse, afbryde eller bringe din adgang til dette websted eller en hvilken som helst funktion på dette websted eller nogen del deraf til ophør uden varsel.

Ansvar

Hverken OSCAR® og/eller nogen anden part, der er involveret i at skabe, producere eller levere dette websted på vores vegne, påtager sig noget ansvar af nogen art for direkte eller accessoriske skader, for følgeskader eller for indirekte, inadækvate eller pønale skader, omkostninger, tab eller forpligtelser af nogen art, og dette uanset hvordan de opstår på grundlag af din adgang til, brug, manglende evne til at bruge eller ændring i indholdet på dette websted.

Eller opstår på grund af et andet websted, du går ind på via et link fra dette websted, eller, i det omfang det tillades af gældende lovgivning, fra handlinger, vi foretager eller undlader at foretage som følge af eventuelle elektroniske meddelelser i mails, du sender til os.

Hverken OSCAR® og/eller enhver anden part, der er involveret i at skabe, producere eller levere dette websted, påtager sig noget ansvar for at vedligeholde det materiale og tjenester, der stilles til rådighed på dette websted eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed. Ethvert materiale på dette websted kan ændres uden varsel.

Desuden påtager OSCAR® sig intet ansvar af nogen art for eventuelle tab forårsaget af virus, der kan inficere dit computerudstyr eller nogen anden ejendel på grund af din brug af, adgang til eller download af materiale fra dette websted. Hvis du vælger at downloade materiale fra dette websted, gør du det på egen risiko.

I det omfang gældende lovgivning tillader det, frafalder du udtrykkeligt alle erstatningskrav mod OSCAR®, dens ledelse, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, leverandører og programmører, der kan opstå som følge af din brug af eller adgang til dette websted.

Forbudt aktivitet

Du må ikke foretage nogen handling, som OSCAR® efter sit helt frie skøn anser for at være upassende og/eller vil kunne blive anset for at være en ulovlig handling eller er forbudt ved nogen lov, der gælder for dette websted, herunder men ikke begrænset til:

  • Enhver handling, der ville udgøre en krænkelse enten af retten til fortrolighed (herunder uploading af private oplysninger uden den pågældende persons samtykke) eller af andre personlige rettigheder;
  • At bruge dette websted til at bagtale eller injuriere OSCAR®, dens medarbejdere eller andre eller at handle på en måde, der bringer OSCAR®s gode navn i miskredit;
  • At uploade filer, som indeholder virus, der kan forårsage skade på OSCAR®s eller andres ejendom; og
  • Til dette websted at sende eller overføre noget materiale, der ikke er tilladt, herunder, men ikke begrænset til, materiale, der efter vores mening er egnet til at give gener, er til skade for eller i strid med OSCAR®s eller tredjeparts systemer eller netværkssikkerhed, er ærekrænkende, racistisk, uanstændigt, truende, pornografiske eller på anden måde ulovligt.

Værneting og lovvalg

OSCAR®s produkter, materialer, tilbud og oplysninger på dette websted er alene henvendt til brugere og/eller kunder i Danmark. OSCAR® indestår ikke for, at produkterne på og indholdet af dette websted passer til eller er tilgængelige andre steder end Danmark. Kontakt venligst vores lokale distributør for at få flere oplysninger om tilgængeligheden af produkter i dit land. De produkter, der vises på dette websted, er kun visuelle fremstillinger og fremtræder som sådan ikke i deres reelle størrelse, emballagefarve mv.

Du og OSCAR® er enige om, at enhver tvist eller krav, der hidrører fra eller vedrører brugen af dette websted, er undergivet loven i Danmark, og at der skal være enekompetence for retterne i Danmark.

Opdatering af juridisk meddelelse

Vi forbeholder os ret til at foretage alle ændringer og rettelser i denne meddelelse. Efterse venligst denne side af og til for at gennemgå disse og nye supplerende oplysninger.